STRONA GŁÓWNA / Anamnesis / Indeksy numerów 1-26 / Indeks alfabetyczny
 
 
 
 

 

Indeks alfabetyczny Anamnesis:
 wg autorów
 (numery 1-26)

Agnelo Majella Geraldo abp
 Jan Paweł II i liturgia, 2 / 1996/97 (9), 13-17
 Formowanie do mystagogii, 4 / 1996/97 (11), 25-27

Baczyński Andrzej ks.
 Ewangelizacja i reklama, 1/2001 (24), 63-70

Barbara
 Apostolstwo instytutów świeckich, 4/ 1999/2000 (23), 58-64
 Trudności życia konsekrowanego w świecie, 4/1999/2000 (23), 74-80

Beauduin Lambert OSB
 Chrzest i Eucharystia, 4 / 1996/97 (11), 29-42

Bruzda Katarzyna CHR
 Piękno prawdziwe a imitacja piękna w ekspozycjach związanych z okresami roku liturgicznego, 2 / 1997/98 (13), 89-99

Cichy Stefan bp
 "Heiliger Dienst" 1/94, 2/94, 3/94, 3 / 1995, 12
 Kryteria dopuszczalności do sakramentów inicjacji, 1 /2001 (24), 71-79
 Treści teologiczne hymnów w odnowionej Liturgii Godzin, 2 / 1999/2000 (21), 104-117

Coffy Robert bp
 Sens bierzmowania w życiu chrześcijanina, 4 / 1997/98 (15), 12-19

Czerwik Stanisław ks.
 IV Modlitwa Eucharystyczna, 2 / 1998/99 (17), 46-55
 Aneks do sprawozdania z 57 posiedzenia Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego w Krakowie 20 lutego 1995, 3 / 1995, 10
 Celebracja Eucharystii zgodna z zasadami "Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego", 3 / 1998/99 (18), 44-51
 Celebracja Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Kościele partykularnym,
 1 / 1999/2000 (20), 22-37
 Ewangeliarz - znak Chrystusa, 3/2001 (26), 42-48
 Historyczno-liturgiczne podłoże rytuału Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskichť, 1 / 1996 (8), 19-34
 Katechumenat dorosłych i mistagogia sakramentalna w Kościele w Polsce. Refleksje na marginesie rozesłanej ankiety, 3 / 1998/99 (18), 100-104
 Liturgia - działanie Boskie i ludzkie. Posłuszeństwo wobec "sacrum" i osobista "twórczość" kapłana przewodniczącego celebrującej wspólnocie, 2/2001 (25), 91-111
 Kerygmat - inicjacja - mistagogia, 1/2001 (24), 43-56
 "Mens concordet voci" - harmonia ducha i ciała w modlitwie liturgicznej,
 2 / 1999/2000 (21), 49-56
 Misterium pojednania i jego urzeczywistnianie się w Kościele, 1 / 1999/2000 (20), 43-57
 Msza Krzyżma - wątki teologiczno-pastoralne, 2/2001 (25), 43-52
 O. Cyprian Vagaggini OSB (1909-1999) In Memoriam, 4 / 1998/99 (19), 108-109
 Obecność i działanie Ducha Świętego w liturgii, 1 / 1997/98 (12), 10-26
 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Liturgii Kościoła w mocy Ducha Świętego, Homilia Mszy świętej w czasie obchodu Jubileuszu 30-lecia Instytutu Liturgicznego w Krakowie, 3 / 1997/98 (14), 98-103
 Symbolika szat liturgicznych. Wymowa kolorów, 2 / 1997/98 (13), 62-77
 Św. Ambroży - mistagog starożytnego Kościoła - o misterium i mistagogii,
 1 / 1998/99 (16), 25-41
 "Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie", 3 / 1998/99 (18), 27-29

Dąbek Tomasz Maria OSB
 Czytania biblijne, patrystyczne i hagiograficzne w Liturgii Godzin, 2 / 1999/2000 (21), 118-129

de Clerck Paul
 Zrozumieć liturgię, Wstęp, 3 / 1997/98 (14), 81-87

Doncoeur Paul SI
 Katecheza chrzcielna, 3 / 1997/98 (14), 13-21

Drączkowski Franciszek ks.
 Kerygmat pisany w nauce Ojców Kościoła, 1 / 1998/99 (16), 42-54
 Informacja w służbie kerygmatu, 1/2001 (24), 30-42

Fedorowicz Szymon ks.
 Formacja eklezjalna u Ojców Kościoła i jej zastosowanie we współczesnym katechumenacie, 1 / 1997/98 (12), 26-32

Ferraro Giuseppe SI
 Nowy rytuał egzorcyzmów: narzędzie władzy Chrystusa, 4 / 1998/99 (19), 56-84

Fortuna Danuta CHR
 Psychologiczne rozeznanie i jego rola w reinicjacji, 1 / 1997/98 (12), 56-59
 "Wierność Chrystusowi i obecność w świecie". Półwiecze istnienia instytutów świeckich (1947-1997), 4 / 1996/97 (11), 94-95

Furdyna Tadeusz SDB
 Wnętrze świątyni. Uwagi praktyczne, 2 / 1997/98 (13), 34-39

Głowa Władysław ks.
 Celebracja Liturgii Godzin i ich umiejscowienie w czasie (veritas horarum), 2 / 1999/2000 (21), 68-84

Gy Pierre-Marie
 Liturgia pomiędzy funkcją dydaktyczną a mystagogiczną, 3 / 1996/97 (10), 26-32

Hello Ernest
 Niezupełnie (czyli o drodze donikąd), 2 / 1996/97 (9), 89-90

Jakóbczak Andrzej ks.
 O. Pius Parsch - prekursor odnowy liturgicznej (w 45 rocznicę śmierci), 4 / 1998/99 (19), 102-107
 Sprawozdanie z Kongresu liturgicznego "Liturgia w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia", 3/1999/2000 (22), 80-81
 Sprawozdanie z sympozjum „Obecność Chrystusa w centrum życia chrześcijańskiego, czyli ewangeliczny model Marii i Marty w duchowości Św. Jadwigi Królowej, 1 / 1999/2000 (20), 128-131
 Sprawozdanie z sympozjum "Recepcja soborowej konstytucji liturgicznej Sacrosanctum Conciliumť", 3 / 1998/99 (18), 95-99
 Śp. Ks. Prof. dr hab. Hansjörg Auf der Maur, 4 / 1998/99 (19), 110-111
 Wybrane zagadnienia posługi w katechumenacie na Zachodzie, 1 / 1997/98 (12), 32-45

Jan Paweł II
 Adhortacja posynodalna Ojca Świętego Jana Pawła II: Nowa nadzieja dla Libanu. Fragmenty, 4 / 1997/98 (15), 7-11
 List Ojca Świętego Jana Pawła II do Biskupa Liege Alberta Houssiau z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała, 3 / 1996/7 (10), 5-8
 Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II na obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, 4 / 1998/99 (19), 8-10
 Orędzie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II na Dzień Życia Konsekrowanego, 2 / 1996/97 (9), 9-12

Janiec Zdzisław ks.
 Informacja z działalności Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski (od 15 marca 1994 do 2 maja 2001), 3/2001 (26), 94-95

Jankowski Augustyn OSB
 "Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa" - naszym Ojcem, 4 / 1998/99 (19), 23-33
 Duch Święty - nieznany a bliski, 3 / 1997/98 (14), 88-90
 Egzystencjalny dialog Maryi z Bogiem, 3/1999/2000 (22), 39-48
 Jedno z doniosłych zadań Ducha Parakleta - "przypominać", 4 / 1997/98 (15), 37-39
 Kult "w duchu i Prawdzie" znamieniem nowej fazy ekonomii zbawienia,
 3 / 1996/97 (10), 43-46
 Paschalny Chrystus - jedyny Zbawca. Dwugłos Książąt Apostołów, 3 / 1997/98 (14), 27-29
 Trzy zmartwychwstania wiernych, 2 / 1996/97 (9), 65

Jaśkiewicz Grzegorz ks.
 Keryks w klasycznej literaturze przedchrześcijańskiej i patrystycznej, 1/2001 (24), 21-29
 Konecki Krzysztof ks.
 Pochodzenie i rozwój szat liturgicznych, 2 / 1997/98 (13), 52-62

Kopeć Jerzy J. CP
 Droga krzyżowa kontemplacją mądrości krzyża i paschalnej ofiary Jezusa Chrystusa, 2/2001 (25), 56-66
 Duchowość i formacja eucharystyczna, 2 / 1998/99 (17), 96-108

Koperek Stefan CR
 Kult Eucharystii w nauczaniu Kościoła po Soborze Watykańskim II, 2 / 1998/99 (17), 109-121

Krakowiak Czesław ks.
 Celebracja pokutne w świetle Rytuału "Obrzędy pokuty", 1 / 1999/2000 (20), 81-101
 Katechumenat dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 1 / 1996 (8), 67-87
 Modlitwy Eucharystyczne we Mszach świętych z udziałem dzieci, 2 / 1998/99 (17), 61-75
 "Regina Familiae" - nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej, 3 / 1996/97 (10), 61-64

Kulbacki Piotr ks.
 Msza święta w centrum życia i formacji chrześcijańskiej w świadomości młodzieży wielkomiejskiej, 4 / 1996/97 (11), 45-48

Leclercq Jean OSB
 Kazanie czynnością liturgiczną, 3 / 1997/98 (14), 41-54

Lengeling Emil. J.
 Przewodnie idee Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, 3/2001 (26), 28-41

Małaczyński Franciszek OSB
 Hymn państwa watykańskiego, 3 / 1996/97 (9), 66-68
 Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, 2 / 1996/97 (9), 79-80

Majer Piotr ks.
 "Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare" - Znaczenie normy kan. 905 § 1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia, 4 / 1998/99 (19), 85-101
 Normy prawno-liturgiczne o przyjmowaniu Komunii świętej na rękę,
 3 / 1999/2000, (22), 70-79

Margański Bolesław ks.
 Kościół - miejsce dojrzewania do pełni świętości, Homilia, 1 / 1999/2000 (20), 78-81
 Msza Wieczerzy Pańskiej, 2/2001 (25), 11-19
 W trosce o prawość sumienia: rachunek sumienia i czyn pokutny, 1 / 1999/2000 (20), 102-113

Mateja Erwin ks.
 Doświadczenie aktu pokuty, 2 / 1998/99 (17), 56-60

Michalski Konstanty CM
 Ars sacra – oratio corporis Christi mystici, 2 / 1996/97 (9), 73-74
 Muzyka sakralna modlitwą Mistycznego Ciała Chrystusa, 2 / 1996/97 (9), 68-69
 Kazania o sakramentach świętych, Wyjątki, 4 / 1996/97 (11), 92-94

Misiurek Jerzy ks.
 Formacyjne wartości częstej spowiedzi, 1 / 1999/2000 (20), 114-124

Montini J. Ch., Kard.
 Liturgia jest centralnym problemem współczesnego duszpasterstwa – cytaty, 1/1994 (1), 16

Nadolski Bogusław TCh
 De arte celebrandi, 2 /1994, 6
 Istota "conditio victimae", 2 / 1998/99 (17), 40-45
 Modlitwa uświęcenia czasu hymnem chwały Obecnego w Eucharystii, 2 / 1999/2000 (21), 21-26

Nowak Jacek SAC
 Uwielbienie po Komunii świętej, 2 / 1998/99 (17), 88-92

Nyga Jerzy ks.
 Wystrój kościoła a liturgia, 2 / 1997/98 (13), 39-47

Olivar Alexandre
 Przedmiot homiletyki patrystycznej, 4 / 1996/97 (11), 49-58

Ozorowski Edward bp
 Epifanijny znak liturgii świętej, 1 / 1998/99 (16), 71-80
 Ojcowska posługa w konfesjonale, 1 / 1999/2000 (20), 67-74
 Świętość Eucharystii, 3/1999/2000 (22), 49-57
 Teologia męczeństwa w Liturgii Godzin, 2 / 1999/2000 (21), 60-67

Parsch Pius O.
 Logos i etos proboszcza, 2 / 1996/97 (9), 36-39
 Parafia, 3 / 1996/97 (10), 83-89

Paweł VI
 Encyklika Ojca świętego Pawła VI Mysterium fidei w sprawie nauki o Najświętszej Eucharystii i jej kultu, Wyjątki, 3 / 1996/97 (10), 9-17

Pawlak Ireneusz ks.
 Śpiew psalmów w Liturgii Godzin, 2 / 1999/2000 (21), 96-103

Pierskała Rudolf ks.
 Psalm responsoryjny i jego funkcje, 2 / 1998/99 (17), 31-35

Pisarzak Marian, ks.
 Błogosławieństwo pokarmów i teologia postu, 2/2001 (25), 79-88

Pius XII
 Rok liturgiczny, z Encykliki Mediator Dei et hominum, 2 / 1996/97 (9), 41-45

Ratzinger Josef Kard.
 Wokół liturgii po Vaticanum II 2 / 1994, 4

Reder Violetta CHR
 "Ofiara żywa, święta, Bogu przyjemna" (Rz 12,1). Ze św. Teresą z Lisieux na drogach kapłaństwa powszechnego, 4 / 1996/97 (11), 95-98

Rewera Antoni ks.
 Kilka słów o świątobliwej królowej Jadwidze, 3 / 1998/99 (18), 83-87

Rojewski Andrzej ks.
 Niemieckie doświadczenia z katechumenatem, 4 / 1997/98 (15), 48-49

Salij Jacek OP
 Duch Święty jako Mistrz wewnętrzny, 2 / 1998/99 (17), 15-21

Scicolone Ildebrando OSB
 Celebrować pojednanie, 3 / 1998/99 (18), 71-74

Sielepin Adelajda CHR
 Dialog mystagogiczny, 1 / 1998/99 (16), 81-88
 Katechumenat pochrzcielny, 1 / 1997/98 (12), 45-55
 Krzyż i zmartwychwstanie, Paschalny rytm w chrześcijańskim wtajemniczeniu, 3 / 1996/97 (10), 54-61
 Praktyczne zasady wprowadzania katechumenatu, 1 / 1996 (8), 51-67
 Skrutynia w katechumenacie, 3 / 1997/98 (14), 37-40
 Stawać się uczniem Chrystusa w czasie, 2 / 1996/97 (9), 29-34

Sobeczko Helmut J. ks.
 Uczestnictwo w liturgii słowa, 2 / 1998/99 (17), 22-30

Sroka Józef ks.
 Liturgia rzymska i inkulturacja 2 / 1994, 4
 Liturgia Wielkiego Piątku Męki Pańskiej, 2/2001 (25), 20-32
 Teologiczne treści Adwentu i Okresu Bożego Narodzenia, 2 / 1997/98 (13), 77-83
 Wymowa teologiczno-liturgiczna okresów Wielkiego Postu i Paschalnego,
 2 / 1997/98 (13), 83-89

Stepa Jan bp
 Zadania duszpasterstwa na tle epoki, 2 / 1996/97 (9), 85-89
 Duszpasterstwo jutra, 3 / 1996/97 (10), 89-91

Szlaga Jan Bernard bp
 Kerygmat i wiara u św. Pawła, 1/2001 (24), 12-20
 Mysterion w przepowiadaniu świętego Pawła Apostoła, 1 / 1998/99 (16), 13-24
 Uwielbienie Boga celem i sensem życia chrześcijanina, 2 / 1999/2000 (21), 11-20

Szoka Edmund Kard.
 Eucharystyczna obecność Chrystusa Pana anamnezą Tajemnicy Wcielenia, 3 / 1997/98 (14), 21-25

Świerzawski Wacław bp
 Aby Misterium Boga żyło w ludziach, Podsumowanie Sympozjum, 1 / 1998/99 (16), 97-100
 "Ad maiora natus sum", Homilia w czasie Sympozjum 1/2001 (24), 59-60
 Bądź wola Twoja w życiu konsekrowanym, Podsumowanie Sympozjum, 2 / 1998/99 (17), 122-125
 Bogu i ludziom, miłość i miłosierdzie, Homilia, 1 / 1999/2000 (20), 75-77
 Bóg pełen miłosierdzia, Słowo wprowadzające, 1 / 1999/2000 (20), 39-42
 Dlaczego i jak wprowadzać katechumenat w diecezjach i parafiach?, 1 / 1996 (8), 34-51
 Dokonania i perspektywy – Wprowadzenie do dyskusji, 2 / 1999/2000 (21), 27-28
 Dotrzeć do czystej formy Misterium Paschy Chrystusa, Wprowadzenie do Sympozjum, 1/2001 (24), 62-63
 Eucharystia - źródło apostolskiej gorliwości, Homilia, 2 / 1998/99 (17), 93-95
 Fundamentalny program formacji: wtajemniczenie i wprowadzanie w więź z Obecnym, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym - homilia, 2/2001 (25), 53-55
 Głosić homilie w oparciu o rok liturgiczny, 3 / 1996/97 (10), 65-69
 Homilia hagiograficzna, 4 / 1997/98 (15), 50-57
 Inicjacja - wtajemniczenie w liturgię, 1/2001 (24), 57-58
 Instaurare omia in Christo, 1/1994 (1), 1
 Instrukcja dla duchowieństwa i wiernych diecezji sandomierskiej dotycząca sakramentu bierzmowania dorosłych, 3 / 1997/98 (14), 33-36
 Jezus Chrystus syntezą kerygmatu, Podsumowanie Sympozjum Kerygmat - Informacja i Inicjacja, Sandomierz 18-19 września 2000, 1/2001 (24), 80-83
 Kalendarz liturgiczny w nowej formie - propozycja 2 / 1994, 5
 Kapłański akt pokuty, 3 / 1998/99 (18), 60-68
 Katechumenat znowu aktualny, Słowo wprowadzające, Sympozjum Katechumenalne Sandomierz 16-17 września 1996, 1 / 1996 (8), 13-18
 Kaznodzieja jako mystagog, 4 / 1996/97 (11), 58-64
 Królowa Jadwiga - dana dziś Kościołowi i Ojczyźnie, Fragment wykładu na 600 lecie Wydziału Teologicznego, 3 / 1996/97 (10), 100-104
 Ku odnowie kaznodziejstwa, Wprowadzenie w III Sympozjum Homiletyczne, 3 / 1996/97 (10), 81-83
 List Biskupa Sandomierskiego w roku jubileuszowym 600-lecia śmierci św. Jadwigi Królowej, 3 / 1998/99 (18), 75-82
 Liturgia wprowadzeniem na paschalną drogę Chrystusa - słowo na rozpoczęcie Sympozjum, 2/2001 (25), 8-10
 Liturgia uświęcenia czasu - przygotowaniem i przedłużeniem Ofiary Wieczernika i Golgoty – Homilia, 2 / 1999/2000 (21), 57-59
 Mała Metoda głoszenia homilii, 3 / 1996/97 (10), 69-74
 Mała metoda pracy nad sobą (spowiedź – kierownictwo), 1 / 1999/2000 (20), 58-66
 Modlitwa uświęcenia czasu - Pieśnią nad Pieśniami Kościoła, Słowo wprowadzające, 2 / 1999/2000 (21), 6-10
 Nowość Ewangelii a ciekawość nowości, Słowo wprowadzające w Sympozjum, 1/2001 (24), 7-11
 Odo Casel OSB – mystagog Kościoła współczesnego - o misterium i mystagogii, 1 / 1998/99 (16), 55-68
 Odrodzenie katechumenatu przez Sobór Watykański II, 3 / 1996/97 (10), 47-53
 Odsłaniać Obecność Boga, Podsumowanie Sympozjum, 2 / 1997/98 (13), 100-102
 Odsłaniać obecność Wszechmogącego, homilia w czasie Sympozjum Kerygmat - Informacja - Inicjacja, Sandomierz, 18-19 września 2000, 1/2001 (24), 61-62
 Panie, przymnóż nam wiary", Wprowadzenie do Sympozjum, 1 / 1998/99 (16), 8-12
 Pokonywać drogę między literą a duchem, Homilia nieszporna, 1 / 1997/98 (12), 59-60
 Przekaz wiary - przekaz miłości, Podsumowanie, 1 / 1997/98 (12), 101-102
 Przemienieni jak Hostia, Homilia, 2 / 1998/99 (17), 36-39
 "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego" - bądź apostołem Chrystusa,
 3 / 1997/98 (14), 29-32
 Rachunek sumienia w drodze do Ojca przed Jubileuszem misterium Wcielenia Boga, 4 / 1998/99 (19), 33-55
 Reinicjacja czyli rozpoczynać na nowo, Słowo wprowadzające w Sympozjum, 1 / 1997/98 (12), 6-9
 Rola Ducha Świętego wobec misterium Chrystusa w sprawowaniu liturgii,
 4 / 1997/98 (15), 19-37
 Rola kierownictwa duchowego w reinicjacji, 1 / 1997/98 (12), 65-88
 Słowo wstępne {do:} Sztuka liturgiczna po Soborze, 2 / 1996/97 (9), 71-73
 Słuchać i wypełniać – zrodzić Słowo, Homilia mszalna, 1 / 1997/98 (12), 63-65
 Synteza postawy ewangelicznej Marty i Marii, Homilia podczas Sympozjum 4/1999/2000 (23), 37-38
 Szata Obecności Pana, Słowo wprowadzające w Sympozjum, 2 / 1997/98 (13), 9-16
 Świat sakramentów Johannesa Pinska w serii Vetera et nova. Słowo wstępne, 2 / 1996/97 (9), 83-85
 Święte Misterium Paschalne dominantą roku liturgicznego, 3 / 1996/97 (9), 57-60
 Św. Wojciech i św. Jadwiga - drogowskazy w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, 4 / 1996/97 (11), 83-92
 Triduum Paschalne kształtem formacji - podsumowanie Sympozjum, 2/2001 (25), 89-90
 Uczestniczyć w Eucharystii sakramentalnie i duchowo, "sacramentaliter et spiritualiter" (św. Tomasz z Akwinu), 3 / 1996/97 (10), 33-42
 Ukazywanie tropów do naśladowania Chrystusa, Podsumowanie Sympozjum, 1 / 1999/2000 (20), 125-127
 Uważajcie, jak głosicie, Homilia mszalna, 1 / 1997/98 (12), 60-62
 Vita consecrata – ars sacra. Homilia, 2 / 1997/98 (13), 48-51
 "Wezwani na ucztę Godów Baranka" (Ap 19,9), Wprowadzenie do Sympozjum, 2 / 1998/99 (17), 9-14
 Wielkiego zadania małe początki, Podsumowanie Sympozjum Katechumenalnego, 1 / 1996 (8), 88-90
 Więź Biblii i Liturgii w dopełniającym się współdziałaniu biblisty i liturgisty - ks. Jana Korzonkiewicza i ks. Michała Kordela, 3/1999/2000 (22), 58-70
 Wigilia Paschalna w Wielką Noc Zmartwychwstania, 2/2001 (25), 33-42
 Wokół odnowy teologii Eucharystii w XX wieku - śladami Odona Casela, 4 / 1997/98 (15), 83-85
 Wprowadzać katechumenat..., 2 / 1996/97 (9), 24-29
 Wprowadzenie do dyskusji, 2 / 1999/2000 (21), 95
 Wprowadzenie do Sympozjum, 4/1999/2000 (23), 12-13; 38; 58; 83
 W przededniu kanonizacji bł. Jana z Dukli, kapłański rachunek sumienia, Homilia u grobu Błogosławionego, 2 / 1996/97 (9), 94-99
 Zakończenie Sympozjum 2 / 1999/2000 (21), 130-131

Thurian Max O.
 Liturgia jako kontemplacja, 2 /1996/97 (9), 18-23

Tragan Pius-Ramon
 Niestrudzony mistrz i filar odnowy liturgicznej: O. Adrien Maurice Nocent OSB, 2 / 1996/97 (9), 100-102

Tronina Antoni ks.
 Psałterz – modlitwa Chrystusa i Kościoła, 2 / 1999/2000 (21), 85-94

Tyrała Robert ks.
 Chorał gregoriański wciąż pierwszym śpiewem Kościoła, 3/2001 (26), 49-60

Wintersig Athanasius
 Realizm mistyczny parafii, 4 / 1997/98 (15), 40-47

Wit Zbigniew ks.
 Dobór pieśni do uczestnictwa we Mszy świętej, 2 / 1998/99 (17), 76-87
 Posoborowe normy kształtowania przestrzeni do sprawowania liturgii, 2 / 1997/98 (13), 16-34
 Sztuka w Triduum: ciemnica, grób, paschał, 2/2001 (25), 67-78

Witczyk Henryk ks.
 Jubileusz Izraela, Jezusa i Kościoła, 2 / 1999/2000 (21), 29-48

Woroniecki Jacek OP
 Teologowie polscy w hołdzie Królowej Jadwidze, Fragment przemówienia, 3 / 1996/97 (10), 99-100

Wylęgała Mirosław OP
 Liturgia dominikańska po Soborze Watykańskim II, 2/2001 (25), 112-118

Zimoń Damian abp
 Jak wiązać homilię z katechizmem, 1 / 1998/99 (16), 89-96
 Środowisko wychowawcze a reinicjacja, 1 / 1997/98 (12), 89-102


INSTRUKCJE

Archidiecezja Lubelska
 Instrukcje dotyczące przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania – Archidiecezja Lubelska, 3 / 1996/97 (10), 58-61

Archidiecezja Warszawska
 Wskazania duszpasterskie dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania na terenie Archidiecezji Warszawskiej, 4 / 1996/97 (11), 43-45

Biuletyn Komisji Liturgicznej Episkopatu Irlandii
 Przywrócić świece!, 3 / 1996/97 (10), 106-107

Episkopat Litwy
 List Konferencji Episkopatu Litwy w sprawie procesu kanonizacyjnego bł. Michała Giedroycia, 3 / 1998/99 (18), 88-90

Główny Komitet Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
 Obrzęd rozpoczęcia wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Kościołach partykularnych (25 grudnia 1999 roku), 1 / 1999/2000 (20), 7-16

Komisja Episkopatu ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
 Regulamin, (przed nowelizacją, 1978), 1 / 1996/97 (8), 94-98
 Mszał pielgrzymkowy Jana Pawła II, Wprowadzenie, 3 / 1998/9 (18), 39-44
 Projekt Instrukcji Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski dotyczącej ożywienia udziału wiernych w nieszporach, 2 / 1994, 9
 Realizacja Wskazań Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii, 3 / 1995, 14
 Sprawozdanie z 57 posiedzenia Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego, 3 /1995, 9
 Aneks do Sprawozdania, 3 / 1995, 9
 Sprawa Podkomisji ds. Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, 3/ 1995, 9
 Postawa wiernych w czasie przyjmowania Komunii świętej, 3 / 1995, 10
 Wskazania Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii – projekt II, 2 / 1994, 7

Komisja Liturgiczna Centralnego Komitetu Obchodów Jubileuszu Roku Świętego 2000
 Abba, Ojcze, Sugestie liturgiczne na rok 1998/99, Fragment, 4 / 1997/98 (15), 57-81
 Ku Wielkiemu Jubileuszowi 2000. Sugestie liturgiczne na rok 1996/97 - Wprowadzenie, 2 / 1996/97 (9), 75-78
 Formularze mszalne na pierwszy rok bezpośrednich przygotowań do Jubileuszu 2000, 4 / 1996/97 (11), 65-68
 Formularze Mszy świętej na Rok Jubileuszowy
 List Komitetu Obchodów Jubileuszu Roku 2000, 3 / 1998/99 (18), 12
 Missa pro Anno Sancto, 3 / 1998/99 (18), 13-19
 Msza święta na Rok Święty, 3 / 1998/99 (18), 20-26
 Obecność Ducha Świętego w liturgii, 2 / 1997/98 (14), 61-80

Komisja Liturgiczna USA
 Do sprawowania Mszy świętej i innych obrzędów liturgicznych powinny być używane świece woskowe, Wyjaśnienie Komisji Liturgicznej Konferencji Biskupów Katolickich USA, 3 / 1997/98 (14), 103-104

Kongregacja dla Kościołów Wschodnich
 Instrukcja w sprawie stosowania przepisów liturgicznych Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Wyjątki:
 Wprowadzenie, 4 / 1996/97 (11), 7-16
 Rozdział VII: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, 4 / 1996/97 (11), 9

Kongregacja ds. Duchowieństwa
 List Kongregacji do spraw Duchowieństwa do wszystkich prezbiterów w związku z nadchodzącym Trzecim Tysiącleciem chrześcijaństwa, Fragment rozdz. III: Szafarze sakramentów, 3 / 1998/99 (18), 52-59

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
 Dekret w sprawie ustanowienia wspomnienia dowolnego św. Wincentego Pallottiego, 4/1999/2000, (23), 6
 Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w sprawie Mszy wotywnej o Miłosierdziu Bożym 2 / 1994, 3
 Formularze liturgii ku czci bł. Marii Marceliny Darowskiej, 2 / 1996/97 (9), 5
 Formularz liturgii Mszy świętej, 2 / 1996/97 (9), 6
 Formularz Mszy świętej o Miłosierdziu Bożym, 2 / 1994, 3
 Formularz liturgii uświęcenia czasu, 2 / 1996/97 (9), 8
 Formularz mszalny święta św. Brygidy, 4/1999/2000 (23), 10
 Formularz mszalny święta św. Teresy Benedykty od Krzyża, 4/1999/2000 (23), 11
 Formularz mszalny wspomnienia św. Wincentego Pallottiego, 4/1999/2000 (23), 7
 Formularz tekstów liturgicznych o bł. Stanisławie Kaźmierczyku, 3 / 1995, 7
 Formularz tekstów liturgicznych o bł. Marii Angeli Truszkowskiej, 3 / 1995, 5
 Kalendarz diecezji polskich, 4 / 1998/99 (19), 11
 Notyfikacja w sprawie tytułu Kościoła, 4 / 1998/99 (19), 16-17
 Nowy 19), 16-17
 Nowy mów. Dekret, Wstęp, Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, 3 / 1998/99 (18), 29-39
 List Kongregacji Kultu Bożego do Prymasa Polski w sprawie Drugiej Niedzieli Wielkanocy, 3 / 1995, 4
 List okólny Kongregacji Kultu Bożego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych "Paschalis sollemnitatis" (16 stycznia 1988), 3/2001 (26), 9-27
 O koncertach w kościołach, Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego, 1987, 3 / 1997/98 (14), 55-60
 Okólnik do Przewodniczących Konferencji Biskupów w Europie, 4/1999/2000 (23), 8
 O pewnych sprawach dotyczących współdziałania wiernych świeckich z posługą kapłanów, Instrukcja z 15 VIII 1997, 3 / 1997/98 (14), 7-9
 O tytule bazyliki mniejszej, 3 / 1997/98 (14), 9-12
 Postępować w nowości życia z Chrystusem; Chrystus - wiara - chrzest 1996/97, Z Biuletynu Kongregacji ds. Kultu Bożego, Wskazówki homiletyczne, 2 / 1996/97 (9), 48-56
 Uwagi dotyczące wizyt biskupów "ad Limina" w zakresie liturgii. Z kroniki prac sesji plenarnej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w roku 1996:
 Doniosłe znaczenie formacji liturgicznej, 3 / 1996/97 (10), 17-25
 Przygotowanie do sakramentów, 3 / 1996/97 (10), 18; 4 / 1996/97 (11), 27
 Teksty liturgicznego wspomnienia bł. O. Pio OFM Cap, 3/1999/2000 (22), 7-10
 Wspomnienie św. Jadwigi Królowej – przeniesione z dnia 17 lipca na dzień 8 czerwca, List z Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 4 / 1996/97 (11), 5; List z Sekretariatu Prymasa Polski, 4 / 1996/97 (11), 6
 W sprawie nowego rytuału egzorcyzmów, Dekret Kongregacji, 3 / 1998/99 (18), 30-31
 Wyjaśnienie w sprawie sposobu noszenia krzyża pektoralnego przez Biskupów, 3 / 1997/98 (14), 7

Kongregacja Obrzędów
 Instrukcja Eucharisticum Mysterium, Fragment, 4 / 1996/97 (11), 16-24

Kongregacja Wychowania Katolickiego
 Instrukcja o liturgicznej formacji w seminariach, 3/1999/2000 (22), 11-38

Kwestionariusz Europejskiego Stowarzyszenia Sekretarzy Krajowych Komisji do spraw Liturgii, 3 / 1998/99 (18), 104-105

Papieska Komisja Biblijna
 Słowo Boga Żywego w liturgii, 2 / 1996/97 (9), 46-47

Rada ds. Realizacji Konstytucji o Liturgii
 Instrukcja o tłumaczeniu tekstów liturgicznych, 4 / 1996/97 (11), 69-77

Synod Diecezji Rzymskiej
 Z Księgi Synodu Diecezji Rzymskiej, Fragment: Sakrament pokuty, 3 / 1998/99 (18), 69-70

Synod Diecezji Sandomierskiej, II
 Liturgia i życie liturgiczne w diecezji sandomierskiej, Fragmenty, 4 / 1998/99 (19), 20-22

Synod Plenarny Polski, II
 Liturgia Kościoła po Soborze Watykański II, Fragmenty, 4 / 1998/99 (19), 18

Ze skarbca Ojców
 O Eucharystii, (św. Efrem, św. Augustyn, Izaak Wielki, św. Hieronim, św. Cezary z Arles), 3 / 1996/97 (10), 75
 Z Homilii Paschalnej Pseudo-Hipolita, 3 / 1996/97 (9), 61

 

OD REDAKCJI 

(wszystkie teksty są autorstwa Bpa Wacława Świerzawskiego)

 

Misterium Chrystusa i Kościoła w Okresie Niedziel Zwykłych w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000, 4/1999/2000 (23), 3-5
 Misterium Kościoła w Okresie Niedziel Zwykłych, 4 / 1996/97 (11), 3-4
 Misterium Kościoła w Okresie Niedziel Zwykłych – w drugim roku przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Wcielenia 2000, 4 / 1997/98 (15), 3-6
 Misterium Kościoła w Okresie Niedziel Zwykłych w trzecim roku przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Wcielenia 2000 – w Roku Boga Ojca, 4 / 1998/99 (19), 3-7
 Misterium Zesłania Ducha Świętego, 3 / 1996/97 (10), 3-4
 Misterium Zesłania Ducha Świętego (drugi rok przygotowań do Jubileuszu Wcielenia 2000), 3 / 1997/98 (14), 3-6
 Misterium Zesłania Ducha Świętego w pierwszym roku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, 3/2001 (26), 3-8
 Misterium Zesłania Ducha Świętego w Roku 2000. W tym roku Kościół obchodzi Wielki Jubileusz Wcielenia Boga, 3/1999/2000 (22), 3-6
 Misterium Zesłania Ducha Świętego w trzecim roku przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 - w Roku Boga Ojca, 3 / 1998/99 (18), 3-11
 Nowe zadnia - nowy kształt Anamnesis, 1 / 1996 (8), 5-11
 Okres Adwentu i Bożego Narodzenia rozpoczynający Wielki Jubileusz Wcielenia Syna Bożego, 1 / 1999/2000 (20), 3-6
 Okres Adwentu i Bożego Narodzenia (drugi rok przygotowań do Jubileuszu Wcielenia 2000), 1 / 1997/98 (12), 3-6
 Okres Adwentu i Bożego Narodzenia (pierwszy rok przygotowań do Jubileuszu Wcielenia 2000), 1 / 1996 (8), 3-11
 Okres Adwentu i Bożego Narodzenia - w trzecim roku przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Wcielenia 2000 - w Roku Boga Ojca, 1 / 1998/99 (16), 3-7
 Okres Adwentu i Bożego Narodzenia zwieńczający Wielki Jubileusz Wcielenia Syna Bożego, 1/2001 (24), 3-6
 Okres Wielkiego Postu i Paschy Chrystusa i Kościoła, 2 / 1996/97 (9), 3-4
 Okres Wielkiego Postu i Wielkanocy w pierwszym roku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, 2/2001 (25), 3-7
 Okres Wielkiego Postu i Wielkanocy w Roku Wielkiego Jubileuszu Wcielenia Sy-na Bożego, 2 / 1999/2000 (21), 3-5
 Okres Wielkiego Postu i Wielkanocy w trzecim roku przygotowań do Jubileuszu Wcielenia 2000 - w Roku Boga Ojca, 2 / 1998/99 (17), 3-8
 Okres Wielkiego Postu oraz Paschy Chrystusa i Kościoła (drugi rok przygotowań do Jubileuszu Wcielenia 2000), 2 / 1997/98 (13), 3-7
 O vere beata nox! - Pascha Chrystusa - misterium zbawienia Kościoła, 3 / 1995, 1
 30 lat Instytutu Liturgicznego im. Bł. Michała Giedroycia w Krakowie, 3 / 1997/98 (14), 91-97


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski